Rud Steiert (Baden-Baden - Baden)


Timbre-monnaie Rud Steiert à Baden-Baden - 10 pfennig Ziffer sur notgeld à fenêtre - dos Timbre-monnaie Rud Steiert à Baden-Baden - 10 pfennig Ziffer sur notgeld à fenêtre - face Rud Steiert
10 pfennig Ziffer sur notgeld à fenêtre
Environ 98 x 60 mm

Cotation indicative :
  • Etat neuf : 100 €