Pelze
S.Jungnitsch - Pelze - Kl.Plauensche G.11


Timbre-monnaie - jeton de nécessité de 20 pfennig - S.Jungnitsch - Pelze - Strassenbahn-Dresden - Dresde - Allemagne - revers Timbre-monnaie - jeton de nécessité de 20 pfennig - S.Jungnitsch - Pelze - Strassenbahn-Dresden - Dresde - Allemagne - avers S.Jungnitsch - Pelze
20 pfennig
Diamètre 22 mm

Cotation indicative :
  • Etat neuf : 60 €